تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار آذربایجان شرقی

تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/25 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار آذربایجان شرقی" طی نامه شماره 80121 مورخ 1400/07/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 25/7/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای زین­العابدین رضوی خرم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir