بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل) ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل) طی نامه شماره 1400/986808 مورخ 1400/07/28 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir