بخشنامه درخصوص مجاز بودن محصولات صادراتی توسط شرکت پترو پالایش کنگان

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص مجاز بودن محصولات صادراتی توسط شرکت پترو پالایش کنگان ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص مجاز بودن محصولات صادراتی توسط شرکت پترو پالایش کنگان طی نامه شماره 1400/986829 مورخ 1400/07/28 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir