بخشنامه درخصوص صادرات آلایش و احشا مرغ

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات آلایش و احشا مرغ ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات آلایش و احشا مرغ طی نامه شماره 1400/1000984 مورخ 1400/08/03 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir