طرح نحوه اجرای اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

طرح نحوه اجرای اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مورخ 1400/07/18 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir