اصلاحات آیین نامه اجرایی کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال 1400

اصلاحات آیین نامه اجرایی کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال 1400 ابلاغ شد.

اصلاحات آیین نامه اجرایی کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال 1400 طی نامه شماره 1400/11376 مورخ 1400/08/05 توسط قائم مقام رییس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir