تصویبنامه درخصوص تعیین قیمت خرید حمایتی دام روستایی تولید شده

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تعیین قیمت خرید حمایتی دام روستایی تولید شده ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تعیین قیمت خرید حمایتی دام روستایی تولید شده طی نامه شماره 020/17646 مورخ 1400/08/08 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir