رأی اصلاحی 2/1961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه : 1399/12/19   شماره دادنامه: 1961/2  شماره پرونده : 9804225

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1961 ـ 1399/12/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

گردش کار : آقای حسین رضاییان با وکالت آقای صادق یزدانی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 144189ـ 1397/3/28 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره 1961ـ 1399/12/19 رأی به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود.

 

رأی اصلاحی هیأت عمومی

با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1961ـ 1399/12/19 حکم به ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرده است، بنابراین عدم درج عبارت «بند (د)» قبل از عبارت «مـاده 3» در سطر ماقبل پایانی رأی مذکور مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «بند (د)» به قبل از عبارت «ماده 3» در سطر ماقبل پایانی دادنامه شماره 1961ـ 1399/12/19 هیأت عمومی اضافه شده و بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 144189ـ 1397/3/28 سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال می‌شود. این رأی به استناد تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 صادر می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir