تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار قم

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار قم ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/12 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار قم" طی نامه شماره 88382 مورخ 1400/08/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 12/8/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای سیدمحمدتقی شاه­چراغ به عنوان استاندار قم تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir