بخشنامه درخصوص سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (زیرسامانه ثبت بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی)

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (زیرسامانه ثبت بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی) ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (زیرسامانه ثبت بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی) طی نامه شماره 57/128191 مورخ 1400/08/18 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir