طرح اصلاح بند ه تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

طرح اصلاح بند ه تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در جلسه علنی مورخ 1400/08/09 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir