طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی تخصصی

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی تخصصی در جلسه علنی مورخ 1400/08/09 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir