قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلسه مورخ 1400/07/24 کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 93982 مورخ 1400/08/24 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir