اصلاح اساسنامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

اصلاح اساسنامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شد.

اصلاح اساسنامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره 93858 مورخ 1400/08/24 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir