اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله در شهرستان اندیکا استان خوزستان و شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله در شهرستان اندیکا استان خوزستان و شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله در شهرستان اندیکا استان خوزستان و شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری طی نامه شماره 95555 مورخ 1400/08/26 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir