اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ماده واحده اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ابلاغ شد.

ماده واحده اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران طی نامه شماره 1400/12879 /دش مورخ 1400/08/29 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir