بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت و دوچرخه مربوط به شرکت دینو موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت و دوچرخه مربوط به شرکت دینو موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت و دوچرخه مربوط به شرکت دینو موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 طی نامه شماره 1400/1149433 مورخ 1400/08/29 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir