انتخاب عضو جدید هیات امنای دانشگاه شاهد

ماده واحده انتخاب عضو جدید هیات امنای دانشگاه شاهد ابلاغ شد.

ماده واحده انتخاب عضو جدید هیات امنای دانشگاه شاهد طی نامه شماره 1400/12883 /دش مورخ 1400/08/29 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir