تصویبنامه درخصوص حذف عبارتی از ماده 15 اصلاحی آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص حذف عبارتی از ماده 15 اصلاحی آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "حذف عبارتی از ماده 15 اصلاحی آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها" طی نامه شماره 96894 مورخ 1400/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir