تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به انتهای تبصره ماده 1 آیین نامه تشکلهای مردم نهاد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به انتهای تبصره ماده 1 آیین نامه تشکلهای مردم نهاد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به انتهای تبصره ماده 1 آیین نامه تشکلهای مردم نهاد" طی نامه شماره 96847 مورخ 1400/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir