رأی اصلاحی شماره 1729 و 1730 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه : 1400/3/1           دادنامه: 1730/2 ـ 1729

شماره پرونده : 9802567ـ 9700084

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 291ـ 1395/4/1 شورای اسلامی شهر یزد از بعد شرعی

مقدمه: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 291ـ 1395/4/1 شورای اسلامی شهر یزد را از جهت مغایرت با شرع خواستار شده و پس از استعلام جنبه شرعی مقرره مورد شکایت از شورای نگهبان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/10652 ـ 1398/4/16 اعلام کرده است که بر اساس نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: «اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع می‌باشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است.».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1729ـ 1399/11/14 در خصوص جنبه قانونی مقرره مورد شکایت اتخاذ تصمیم نموده و در رابطه با جنبه شرعی شکایت از مقرره مذکور اظهارنظری نکرده است. با توجه به این موضوع، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1400/3/1 موضوع را مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی اصلاحی کردند.

 

«رأی اصلاحی هیأت عمومی »

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/10652 ـ 1398/4/16 اعلام کرده است که موضوع شکایت از بند 1 صورتجلسه شماره 291ـ 1395/4/1 شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی فقهای معظم شورای نگهبان قرار گرفته و بدین شرح اعلام نظر شده است که: «اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع می‌باشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است» و با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1729ـ 1399/11/14 خود اعلام کرده است که شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض موضوع صورتجلسه مورد شکایت را ندارند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند 1 صورتجلسه شماره 291ـ 1395/4/1 شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .

                                  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir