رأی اصلاحی شماره 1919/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9803137   شماره دادنامه: 1919/2   تاریخ دادنامه:1400/6/16

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1919 ـ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای محمدرضا متین فر به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبه دانشگاه شیراز با موضوع چگونگی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری سال تحصیلی 1397ـ 1396 را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره 1919 ـ 1399/12/12 رأی به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود.

 

رأی اصلاحی هیأت عمومی

در رأی شماره 1919 ـ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کلمه «تهران» در ابتدای سطر پنجم رأی و قبل از عبارت «... برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است ...» مبتنی بر سهو قلم بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، کلمه مذکور از متن رأی شماره 1919 ـ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف و کلمه «شیراز» جایگزین آن می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir