رأی شماره 2133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنمای ثبت ‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به لحاظ ایجاد محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال 1399

تاریخ دادنامه : 1400/5/19    شماره دادنامه: 2133   شماره پرونده : 9903159

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محسن کاظم پور چورسی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال 1399

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " به استحضار می‌رساند دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در صفحه (2)، شرایط عمومی و اختصاصی استخدام را معین نموده که در یکی از موارد مندرج در آن، عدم جواز شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید دستگاه‌های اجرایی در آزمون مزبور را اعلام کرده است. این بند مغایر رأی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنامـه 1058 ـ 1396/10/26 است که این شرط را عیناً ابطال نموده است. همچنین با مواد (33) و (115) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال 1391 مغایر بوده و اصل بیست و هشتم قانون اساسی را نیز نقض نموده است. مضافاً اینکه مفاد ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (7) آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 هیأت وزیران را نادیده گرفته است. در حالی که هیچ کدام از مواد قانونی فوق‌الذکر واجد حکمی در خصوص عدم جواز شرکت در آزمون‌های استخدامی برای کارکنان پیمانی نیست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:

افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

1ـ مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه‌های اجرایی "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 1152ـ 1400/1/19 توضیح داده است که:

  " به استحضار می‌رساند اولاً: طبق ماده 22 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص، سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مسئولیت برگزاری آزمون‌های استخدامی را بر عهده داشته و در تدوین و وضع قوانین و مقررات و شرایط استخدام هیچ نقش و صلاحیتی ندارد. ثانیاً: آزمون معترض‌عنه برگزار و نتیجه اولیه آزمون نیز اعلام شده است بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. با عنایت به مراتب مذکور و مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. "

علی‌رغم ابلاغ دادخـواست و ضمائم آن بـه وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از سوی آن وزارتخانه واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثاً: در تبصره (2) ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (1) قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (2) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در سال 1399 صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir