طرح تقسیم مجدد استانهای کشور

طرح تقسیم مجدد استانهای کشور در جلسه علنی مورخ 1400/08/23 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir