تصویبنامه درخصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/12 هیات وزیران درخصوص "تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی" طی نامه شماره 101465 مورخ 1400/09/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

نهاد ریاست جمهوری

هيئت وزيران در جلسه 12/8/1400 به پيشنهاد رييس­جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

1- به ­منظور هماهنگی و پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه­های اجرایی، نظارت بر عملکرد دستگاه­های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد، شناسایی گلوگاه­ها و عوامل بروز فساد و آسیب­شناسی آنها، پیگیری اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از تعارض منافع و پیگیری تحقق شفافیت اقتصادی و تشویق گزارشگران فساد و حمایت از آنها و استفاده از ظرفیت­های مردمی در پیشگیری و مقابله با فساد، آقاي حسن درویشیان به عنوان نماينده ويژه رييس­جمهور تعيين مي­شود.

2- تصميمات نماينده ويژه رييس­جمهور در امور اجرايي موضوع يادشده در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم­الاجرا است.

3- نماینده ویژه رییس­جمهور موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رییس ­­جمهور ارایه کند.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir