خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 7 آذر ماه 1400 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 7 آذر ماه 1400 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 7 آذر ماه 1400 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- رسیدگی به طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

2- رسیدگی به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

3- ادامه رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی

 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir