بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم) ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم) طی نامه شماره 1400/1266160 مورخ 1400/09/20 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir