بخشنامه درخصوص صادرات بن زاپلکس 7

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات بن زاپلکس 7 ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات بن زاپلکس 7 طی نامه شماره 1400/1275091 مورخ 1400/09/21 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir