بخشنامه درخصوص صادرات دام زنده سبک غیرمولد

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات دام زنده سبک غیرمولد ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات دام زنده سبک غیرمولد طی نامه شماره 1400/1352324 مورخ 1400/10/05 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir