نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال 1400، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال 1400، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال 1400، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری طی نامه شماره 87367 مورخ 1400/10/07 اعلام شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir