بخشنامه درخصوص تمدید صادرات رب گوجه فرنگی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمدید صادرات رب گوجه فرنگی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمدید صادرات رب گوجه فرنگی طی نامه شماره 1400/1360536 مورخ 1400/10/07 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir