بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه طی نامه شماره 1400/1373675 مورخ 1400/10/08 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir