طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی

طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در جلسه علنی مورخ 1400/10/07 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir