مصوبه ابقای رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ابقای رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ابقای رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران طی نامه شماره 1400/15570/دش مورخ 1400/11/12 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir