طرح تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل

طرح تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل در جلسه علنی مورخ 1400/10/07 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir