بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل (معرفی شرکت صنعتی سپنتا پلیمر)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل (معرفی شرکت صنعتی سپنتا پلیمر) ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل (معرفی شرکت صنعتی سپنتا پلیمر) طی نامه شماره 1400/1398622 مورخ 1400/10/14 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir