بخشنامه درخصوص ممنوعیت صادرات MDF خام

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ممنوعیت صادرات MDF خام ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ممنوعیت صادرات MDF خام طی نامه شماره 1400/1411577 مورخ 1400/10/15 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir