بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی (معرفی شرکت سپید پلیمر)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی (معرفی شرکت سپید پلیمر) ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی (معرفی شرکت سپید پلیمر) طی نامه شماره 1400/1411961 مورخ 1400/10/15 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir