تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار کرمانشاه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار کرمانشاه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/15 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار کرمانشاه" طی نامه شماره 127709 مورخ 1400/10/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 15/10/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای بهمن امیری­مقدم به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir