بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج تحت ردیف تعرفه 23024010 در بسته بندی حداکثر یک کیلوگرم

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج تحت ردیف تعرفه 23024010 در بسته بندی حداکثر یک کیلوگرم ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج تحت ردیف تعرفه 23024010 در بسته بندی حداکثر یک کیلوگرم طی نامه شماره 1400/1420646 مورخ 1400/10/19 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir