بخشنامه درخصوص صادرات خاک های کشاورزی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی یا زیستی دارند

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات خاک های کشاورزی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی یا زیستی دارند ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات خاک های کشاورزی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی یا زیستی دارند طی نامه شماره 1400/1420651 مورخ 1400/10/19 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir