لایحه مدیریت بدهی های عمومی

لایحه مدیریت بدهی های عمومی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه مدیریت بدهی های عمومی طی نامه شماره 129111 مورخ 1400/10/20 برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir