مصوبات جلسه 380 هیات واگذاری مورخ 1400/09/15

مصوبات جلسه 380 هیات واگذاری مورخ 1400/09/15 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 380 هیات واگذاری مورخ 1400/09/15 طی نامه شماره 169822 مورخ 1400/10/18 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir