نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تخصیص اعتبار به منظور تسهیل در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تخصیص اعتبار به منظور تسهیل در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تخصیص اعتبار به منظور تسهیل در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران طی نامه شماره 91589 مورخ 1400/10/19 اعلام شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir