مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی 3 ـ 3 ـ 5 به هماهنگ استانی

تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای

 نظام آموزشی 3 ـ 3 ـ 5  به هماهنگ استانی

مصوب چهل و سومین (43) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/9/7

 

به استناد مصوبه جلسه 986 شورای ‌عالی آموزش و پرورش تاریخ 99/11/6 موضوع «واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای‌ عالی آموزش و پرورش»، کمیسیون مقرر می‌دارد امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی 3ـ3ـ 5، موضوع مصوبه سی و هشتمین(38) جلسه کمیسیون معین شورای‌ عالی آموزش و پرورش تاریخ 99/11/19، مطابق اصول سنجش و ارزشیابی، به صورت هماهنگ استانی(طراحی سوالات توسط استان و اجرا و تصحیح در مدرسه) انجام شود.

موضوع: تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی 3ـ3ـ 5 به هماهنگ استانی، در چهل و سومین جلسه کمیسیون معین شورای ‌عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/9/7، به تصویب رسید.

            دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی

 

تغییر شیوه امتحانات نهایی دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای نظام آموزشی 3ـ3ـ 5 به هماهنگ استانی، مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.

وزیر آموزش و پرورش ـ یوسف نوری

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir