ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی طی نامه شماره 1400/16268/دش مورخ 1400/10/22 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir