بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر طی نامه شماره 1400/1444756 مورخ 1400/10/22 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir