بخشنامه درخصوص صادرات سنگ آهن هماتیت

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات سنگ آهن هماتیت ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات سنگ آهن هماتیت طی نامه شماره 1400/1453207 مورخ 1400/10/25 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir