مصوبات جلسه 381 هیات واگذاری مورخ 1400/09/29

مصوبات جلسه 381 هیات واگذاری مورخ 1400/09/29 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 381 هیات واگذاری مورخ 1400/09/29 طی نامه شماره 181038 مورخ 1400/11/02 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir