تصویبنامه درخصوص تشکیل کارگروه سفرهای استانی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تشکیل کارگروه سفرهای استانی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/24 هیات وزیران درخصوص "تشکیل کارگروه سفرهای استانی" طی نامه شماره 145365 مورخ 1400/11/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

معاونت اجرایی رییس جمهور - سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 24/9/1400 به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- به منظور اجرایی نمودن مصوبات و تصمیمات سفرهای استانی رییس جمهور و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه، "کارگروه سفرهای استانی" با عضویت آقایان محمدمخبر معاون اول رییس­جمهور (رییس)، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی وزیر کشور، سیدصولت مرتضوی معاون اجرایی رییس­جمهور و سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشورتشکیل می شود.

2- تصمیم­گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور تفویض می­شود.

3- تصمیم­گیری درخصوص تصویب و اصلاح مقررات مربوط به موضوعات یادشده که با موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه اتخاذ می‌شود، به وزیران عضو کارگروه تفویض می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir